ایردراپ چیست؟ ایردراپ چیست؟ در تجارت ارزهای دیجیتال، یک شیرین کاری بازاریابی است که شامل ارسال سکه یا توکن به آدرس های کیف پول به منظور ارتقاء آگاهی از یک ارز مجازی جدید است. مقادیر کمی از ارز مجازی جدید به صورت رایگان یا در ازای یک سرویس کوچک، مانند بازتوئیت پست ارسال شده توسط شرکت صادرکننده ارز، به کیف پول