با سلام خدمت تمامی بازدیدکنندگان عزیز در این پست در نظر داریم تا تبدیل سرور های لینوکسی به میکروتی به شما آموزش دهیم

فرقی نمونه که سیتسم عامل شما چیه ولی ubuntu 20 باشه بهتره

این روز روی Centos و ubuntu تست شده و داریم استفاده می کنیم .

مراحل زیر مرحله به مرحله میریم جلو :

ابتدا دستور زیر را وارد کنید و پسوند هارد خود را پیدا کنید

lsblk

خروجی که به شما میده مثل زیر می مونه :

NAME   MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT

vda    253:0    0  50G  0 disk 

|-vda1 253:1    0  47G  0 part /

`-vda2 253:2    0   3G  0 part [SWAP]

که ما اینجا باید VDA به یاد داشته باشیم

سپس دستور زیر را وارد کنید و کارت شبکه خود را پیدا کنید

ip a

در اینجا شما باید اطلاعات کارت شبکه خود را مشاهده کنید و اسم کارت شبکه که اینترنت داره به یاد داشته باشید برای مثال :

eth0

دستور زیر را وارد کنید

nano mikrotik.sh

و سپس کد های زیر را در آن وارد کنید

#!/bin/bash
wget https://cdn.abriday.com/chr-6.44.6.img.zip -O chr.img.zip  && \
gunzip -c chr.img.zip > chr.img  && \
mount -o loop,offset=512 chr.img /mnt && \
ADDRESS=`ip addr show ens3 | grep global | cut -d' ' -f 6 | head -n 1` && \
GATEWAY=`ip route list | grep default | cut -d' ' -f 3` && \
echo "/ip address add address=$ADDRESS interface=[/interface ethernet find where name=ens3]
/ip route add gateway=$GATEWAY
/ip service disable telnet
/user set 0 name=root password=xxxxxx
 " > /mnt/rw/autorun.scr && \
umount /mnt && \
echo u > /proc/sysrq-trigger && \
dd if=chr.img bs=1024 of=/dev/sda && \
echo "sync disk" && \
echo s > /proc/sysrq-trigger && \
echo "Sleep 5 seconds" && \
sleep 5 && \
echo "Ok, reboot" && \
echo b > /proc/sysrq-trigger

در خط چهارم به جای ens3 اطلاعات کارت شبکه خود را قرار دهید در خط هفتم هم جاگزین کنید.

در خط چهاردهم هم اطلاعات هارد وارد می کنیم که برابر با vda بود جای sda میزاریم

dd if=chr.img bs=1024 of=/dev/sda && \