بهترین کپشن اینستاگرام در حالی که یک تصویر می تواند هزاران کلمه را بیان کند، کلمات می توانند یک تصویر را با گفتن یک داستان، ارائه زمینه یا افزودن فضایی مرموز بهبود بخشند. به طور مشابه، کپشن اینستاگرام می تواند به تکمیل پست اینستاگرام شما کمک کند. در حالی که یک تصویر می تواند هزاران کلمه را بیان کند، کلمات می توانند