17 نمونه بیانیه ماموریت و چشم انداز الهام بخش جدی . پول محصول جانبی ارزشمند است. بنابراین، برای رونق در بلندمدت، کسب و کارها باید بر روی تولید ارزش متمرکز بمانند. با این حال، به راحتی می توان از ایجاد ارزش چشم پوشی کرد و از چیزهای دیگری مانند حاشیه سود، گسترش کاتالوگ محصولات یا رقبا دور شد. برای اینکه کسب و کارها به