امروزه اکثریت مصرف محتوای ما در دنیای دیجیتال صورت می گیرد. برای همگام شدن با اتکای ما به فناوری، بازاریابی نیز دیجیتالی شده است. این تغییر مستلزم حضور برند شما در دنیای دیجیتال است. برای ایجاد یک حضور دیجیتال موفق برای برند خود، باید یک استراتژی بازاریابی دیجیتال قوی داشته باشید. بنابراین، بازاریابی دیجیتال چیست و چرا به یک استراتژی برای آن نیاز دارید؟