ویم یکی از قدرتمندترین و محبوب‌ترین ویرایشگرهای متن لینوکس است که از طریق رابط خط فرمان قابل دسترسی است. این نسخه بهبود یافته‌ای از ویرایشگر Unix قدیمی به نام “vi” است که در بیشتر توزیع‌های لینوکس نصب شده است. مشابه سایر ویرایشگرهای متن مبتنی بر خط فرمان، استفاده از آن آسان است و با ویژگی‌های استانداردی مانند تشدید نمایش نحو، جستجو،